Despre Noi

La școală, ne străduim să onorăm fiecare copil prin hrănirea simțului înnăscut de uimire și curiozitate al fiecărui individ.

Mesaj

Scopul educaţiei speciale şi speciale integrate este învăţarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară, profesională şi socială a copiilor/elevilor/ tinerilor cu CES sau cu alte tipuri de cerinţe educaţionale. Parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, educaţia specială şi specială integrată este recunoscută ca o responsabilitate a tuturor persoanelor care lucrează în învăţământ, este accesibilă, flexibilă şi comprehensivă şi are caracter naţional.  Educaţia specială şi specială integrată este practicată de către cadre didactice calificate specializate şi devotate activităţii de învăţământ cu copiii cu CES. Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare. Educaţia specială şi specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CES sau alte tipuri de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală, prin acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale, formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi a deprinderilor funcţionale utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de învăţământ.

Dorina PETCU

Director

Cine suntem?

Structura clase

Şcoala Gimnazială Specială nr.1 funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, începând cu anul şcolar 2017-2018, şi are următoarea structură:

Clase de învățământ școlar

Clasă pregătitoare – 1 clasă

Clasa I – 1 clasă

Clasa a III-a – 1 clasă

Clasa a IV-a – 1 clasă

Clasa a V-a – 1 clasă

Clasa a VI-a – 1 clasă

Clasa a VII-a – 2 clase

Clasa a VIII-a – 1 clasă

Clasa a IX-a – 1 clasă

Clase de învățământ școlar

5 grupe preșcolari

Misiunea școlii

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, adecvată nivelului şi potenţialului individual și al comunității. Elevul cu deficienţe trebuie ajutat să progreseze, să-şi dezvolte la maximum capacităţile pe care le are, ţinând cont de ritmul propriu de asimilare a cunoştinţelor, astfel încât abilitățile şi competenţele dobândite să îi  permită o adaptabilitate cât mai înalt funcţională.

Școala Gimnazială  Specială nr.1 Călărași asigură servicii de asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie, de pregătire profesională pentru copii şi tineri cu deficienţe mintale de diferite grade. Aceste servicii vizează formarea şi dezvoltarea unor deprinderi, atitudini şi competenţe de bază ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ţinând cont de potenţialul individual al beneficiarilor. Evaluarea şi asigurarea calităţii este o parte integrantă a ciclului de dezvoltare instituţională, vizând orientarea dezvoltării unităţii noastre şcolare, în sensul creşterii calităţii serviciilor educaţionale, de intervenţie terapeutic recuperatorie şi de profesionalizare oferite într-o continuă adaptare la standardele de calitate, nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi ale comunităţii locale.

Instituţia este angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învaţare –predare – evaluare, în căutarea soluţiilor creative pentru asigurarea unui învăţământ centrat pe elev.

Școala Gimnazială Specială nr.1 Călărași îşi propune să contribuie la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar.

Viziunea școlii

“Școală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că “educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate primi omul”.  (PLATON)

Școala noastră își propune să asigure pentru tinerii cu deficiență mintală o educație și o instruire de înaltă calitate profesională, contribuind la formarea unor deprinderi profesionale, prin stimularea dezvoltării potențialului economic și social al zonei. Serviciile oferite de școală au la bază calitatea, responsabilitatea, egalitatea șanselor pentru toți participanții în procesul educativ și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.

 

Profilul actual al școlii

În scoală se desfășoară activităţi în sprijinul elevilor cu diverse grade de deficienţă mintală:

Activitatea didacticǎ are la bazǎ Programe şcolare :

  • Curriculum deficienţe mintale severe,profunde şi/ sau asociate.;
  •  Curriculum deficienţă mintală moderată/ușoară.
  • activităţi de predare-învăţare-evaluare realizate programe de intervenţie personalizate;
  • activităţi de evaluare complexă: psihodiagnoză, evaluare psihopedagogică, evaluarea achiziţiilor şcolare şi recomandarea intervenţiilor educaţional-terapeutice;  
  • activităţi terapeutice corectiv-compensatorii: terapii și programe de intervenție; terapia deficienţelor fizice şi motrice (kinetoterapie);

Activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată,  specifice programului de după-amiază:

-terapie cognitivă;   -formarea autonomiei personale;  terapie de socializare;   -terapie ocupaţională;     -ludoterapie.

  • activităţi educative, în următoarele componente: autocunoaştere, dezvoltare emoţională, socială şi morală, securitate personală, sănătate, consiliere vocaţională, susţinute de către profesorii-diriginţi;
  • activităţi şcolare şi extraşcolare pentru integrarea socială a elevilor prin programe și parteneriate cu ONG-uri, la care participă elevi de la alte şcoli speciale şi de masă;
  • activităţi de consiliere a părinţilor în vederea implicării responsabile şi competente a acestora în actul educaţional terapeutic;
  • activităţi de abilitare în utilizarea mijloacelor informatice de către elevi;
  • şcolarizare la domiciliu în cazul elevilor nedeplasabili (elevi cu deficiență mintală/asociată);